آموزش تصویری پیدا کردن یوزرهای cpanel

توسط Vahid Elmi در ۱۳۹۵-۰۵-۲۷

امروز با آموزش پیدا کردن یوزرهای Cpanel در خدمت شما عزیزان هستیم

این کار موقعی برای ما مفید هستش که ما بخوایم از روش کرک و بروتوفورث برای نفوذ استفاده کنیم

که چون اینجا ما یوزرها رو استخراج می کنیم کارمون راحت تر هستش

تماشای آنلاین ویدئو آموزشی:

کد اسکریپت استفاده شده:

 

#!/usr/bin/perl
#############################################
#            By c0der; dallas-network.com
###########################################

use LWP::Simple;

print ”
****************************************************
* cPanel Username look up      *
****************************************************
* by c0der for 13       ۱۳۴HR4M@GMAIL.COM        *
****************************************************”;

print “\n\nIP to look up -> “;
chomp ($ip = <>);
print “Output -> “;
chomp ($out = <>);
print “\n[~] Downloading Data ….\n”;
sleep(1);
$URL = “http://www.dedicatedornot.com/xml/”.$ip;
$content = get($URL);
@name = split(/<sites>/,$content);
$name = @name[1];
@name = split(/<\/sites>/,$name);
$name = @name[0];
$name =~ s/<site>//g;
$name =~ s/<\/site>//g;
$name =~ s/www.//g;
$name =~ s/^.com//g;
$name =~ s/^\s+//g;
open(IP,”>ip.txt”);
print IP “$name”;
close(IP);
sleep(1);

print “[~] Parsing Data …\n”;
chomp ($data_file = “ip.txt”);
sleep(1);
open(DAT, $data_file) || die(“Could not open file!”);
@raw_data=<DAT>;

foreach $res (@raw_data)
{
chomp($res);
$line=$res;
my $new_line =  substr( $line, 0,10);
#my $new_line=$line;
$new_line =~ s/\.//g;
$new_line =~ s/^\s+//g;

open(DA, “>>$out”) || print “Can’t Open File. Try chmod 777 directory<br><br>”;
print DA “$new_line\n”;
close(DA);

} open(add,”>>$out”);print add “Tnx to 13”;close(add);
print “[~] Done .\n”

یک نظر بدهید

10 + 19 =